ثبت نام جهت دریافت مرخصی ۱ ( اول )لغایت ۱۵( پانزدهم ) ماه قبل برای ماه بعد از آن است مدت مرخصی یکماه در سال بوده و بعد از تأیید ثبت نام مرخصی دیگر امکان انصراف و یا جابجایی وجود ندارد. در صورت انصراف از دریافت مرخصی و یا جابجایی زمان مرخصی ، وجوه واریزی مسترد نخواهد شد و هنگام ثبت مرخصی جدید وجوه اعلام شده می بایست مجدداً واریز گردند. به افراد ثبت نامی بدون واریزی مبلغ ، مرخصی اعطاء نخواهد شد.

در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: شرایط و نحوه اخذ مرخصی با پلاک گذر موقت منطقه آزاد appeared first on دیجیاتو.