دسته: سلامت

تصلب شرایین چیست ؟

تصلب شرایین، بیماری‌ رگ‌ها است که با رسوب “لیپید” و کلسترول کم‌چگال بر روی دیواره داخلی سرخرگ‌های با قطر متوسط...