به گزارش جهان نیوز، مسعود برومند در گفتگو با مهر گفت: برنامه کلی و روش فعالیت های شورای توسعه علوم انسانی در جلسه اخیر این شورا بررسی و مشخص شد. وی افزود: در این جلسه موضوعاتی مانند کیفیت پژوهش های علوم انسانی، استانداردهای بین المللی پژوهشی و آموزشی علوم انسانی و ایجاد توسعه کسب و کارها در این حوزه تعیین شد. معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در این جلسه فرآیند کلی فعالیت هر یک از اعضا بررسی و مشخص شد.