به گزارش جهان نیوز، سید عادل حیدری به تشریح اتهامات اسفندیار رحیم مشایی پرداخت و گفت:اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات دولتی سه اتهام موکل در کیفرخواست صادره است. این وکیل دادگستری افزود:اولین اتهام منتسب به موکل اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است که پس از آتش زدن حکم حمید بقایی توسط موکل در مقابل سفارت انگلستان طرح و منجر به بازداشت اسنفدیار رحیم مشایی شد؛ در حالی که موکل در اعتراض به روند رسیدگی و حکم صادره علیه بقایی اقدام به آتش زدن حکم مذکور کرد و به دلیل عدم برنامه ریزی قبلی و دعوت برای تجمع و … نمی تواند اقدام علیه امنیت کشور تلقی شود زیرا چنین جرمی وشرایط آن در قانون احصا و تعریف شده است. حیدری اضافه کرد:دومین اتهام موکل فعالیت تبلیغی علیه نظام است که مستندات آن، یادداشت ها و مطالب منتشر شده از سوی موکل در فضای مجازی است. با بررسی تمام مطالب موکل ونه انتخاب گزینشی برخی مطالب یا بخشی از یک متن، هر خواننده ای تایید می کند که مشایی نه تنها تبلیغ علیه نظام نکرده بلکه تمام مطالب وی در راستای اصلاح امور است و به همین خاطر، مطئناً کسانی که با افکار و عقاید موکل آشنایی دارند، امکان انتساب چنین اتهامی را به وی منتفی می دانند. بدیهی است نقد، تبلیغ علیه نظام نیست. این وکیل دادگستری در خصوص اتهام سوم مشایی یعنی توهین به مقامات قضایی نیز توضیح داد:همان گونه که موکل در دادسرا اعلام کرده، به هیچ وجه چنین قصدی نداشته و اظهارات وی در راستای انتقاد ازعملکرد برخی قضات بوده است. با این وصف انتظار می رفت دادگاه با پایان تحقیقات در دادسرا نسبت به تبدیل قرار بازداشت موکل و آزادی وی اقدام شایسته می کرد. وکیل مدافع رحیم مشایی افزود:آنچه مسلم است اینکه اقدامات موکل در راستای ضدیت با نظام یا تبلیغ یا اقدام علیه نظام نبوده و نیست و سابقه گفتاری، نوشتاری و کرداری وی در این خصوص بسیار روشن است. حیدری در خصوص ادامه بازداشت موقت اسنفدیار رحیم مشایی گفت: به اصل قرار بازداشت و تمامی قرارهای ابقاء بازداشت اعتراض کردیم که متاسفانه همه اعتراضات رد و بازداشت موکل ابقا شد. هم اکنون نیز مکرراً در تقدیم لوایح در پی پایان بازداشت موقت موکل که معتقدیم بر خلاف قانون است، هستیم. امیدواریم دادگاه هر چه سریعتر در این خصوص اتخاذ تصمیم قانونی کند. منبع: تسنیم